PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność (RLKS)

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

  • – II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz
  • – wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

  1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
  2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
  3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
  4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  5. innowacyjność (w skali lokalnej),
  6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
  7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Dokumenty

Formularz protestu – wzór – plik doc

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja aktualna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersia archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf  wersj archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Statut LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja aktualna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Procedura oceny i wyboru operacji LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Załacznik nr 1 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Załacznik nr 1 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Załacznik nr 2 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Załacznik nr 3 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Kryteria wyboru operacji LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Kryteria wyboru operacji LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Umowa ramowa – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 1 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 2 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 3 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 4 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 5 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 6 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 7 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 8 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 9 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 10 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 11 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 13 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 14 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 15 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 16 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 17 – plik pdf

Harmonogram naborów wniosków – plik pdf

Ankieta monitorująca realizację LSR LGD Jagiellońska Przystań – plik docx

Ankieta monitorująca działania informacyjno – promocyjne – plik docx

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań – plik pdf

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy – plik pdf

Zestawienie rzeczowo – finansowe – plik pdf

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych PROW 2014-2023 – plik pdf

Plan komunikacji – harmonogram realizacji – plik pdf

Inne

Raport z realizacji planu komunikacji I półrocze 2016 r.

Raport z realizacji planu komunikacji II półrocze 2016 r.

Raport z realizacji planu komunikacji I półrocze 2018 r.

Raport z realizacji planu komunikacji II półrocze 2018 r.

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2019 r.

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2020 r.

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2021 r.

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2022 r

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2023 r.

Wyniki ankieta monitorująca II kw. 2017 roku- plik pdf

Wyniki_ankieta_monitorująca II kw. 2020 roku – plik pdf

Wyniki_ankieta_monitorująca IV kw. 2021 roku – plik pdf

Wyniki ankieta monitorująca II kw. 2022 roku – plik pdf

 

Raport z Ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia Raport z Ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022. Raport opracowano zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Raport z Ewaluacji LSR na lata 2016-2022 – plik pdf

 

 

logo_ban

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.