INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” zawiadamia, że w dniu 20.12.2023 r. o godz. 9:00 w biurze LGD, odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 2/2023 i 3/2023 przeprowadzonych w terminie 13-27.11.2023 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD.
 6. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz rejestru interesu.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w odniesieniu do wyników tej weryfikacji.
 8. Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
 9. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
 10. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach będących w kompetencji Rady.
 12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.