O nas

Jak powstaliśmy?

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zarejestrowane zostało w rejestrze stowarzyszeń w dniu 21 listopada 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Nazwa LGD „Jagiellońska Przystań” nawiązuje do dwóch elementów stanowiących o specyfice obszaru: spójnej i rozległej sieci hydrograficznej obejmującej zlewnie trzech rzek Piwonii, Tyśmienicy i Zielawy, jeziora i stawy oraz tradycji historyczno-kulturowych regionu – związków z dynastią Jagiellonów. Brzmienie nazwy zostało określone w tym kształcie w celu jasnej identyfikacji zasobów i potencjału regionu. LGD „Jagiellońska Przystań” obecnie obejmuje terytorialnie siedem gmin o charakterze wiejskim lub miejsko-wiejskim: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Ostrów Lubelski, Parczew, Podedwórze, Siemień. Sześć gmin leży w powiecie parczewskim, jedna (Ostrów Lubelski) w powiecie lubartowskim. Łączna liczba mieszkańców wynosi 38 773.

W latach 2009-2015 LGD wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju w ramach której dysponowała budżetem w kwocie 4.631.532,00 zł. Ze złożonych do LGD wniosków o dofinansowywanie zostało wybranych przez Radę LGD do dofinansowania i zrealizowanych projektów na łączną kwotę 4.429.209,23 zł., co stanowiło 96 % budżetu na wdrażanie LSR.

LGD organizowała wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych: imprezę Jagiellońskie Smaki i Przysmaki, Biegi Jagiellońskie, konkursy kulinarne, jarmarki pszczelarskie, konkursy „Zostań przedsiębiorcą” – 4 edycje, konkursy plastyczne, oraz wydawała publikacje dot. obszaru.
LGD zrealizowała projekty współpracy pn. „Wirtualny Obszar Turystyczny”. Spacer wirtualny powstał we współpracy z trzem partnerami tj.: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Lokalną Grupą Działania „Zielone Mosty Narwi”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew”. Głównym celem operacji było przedstawienie obszaru partnerskich LGD poprzez pokazanie zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych. LGD JP była liderem przedmiotowego projektu.
LGD aktywnie pozyskiwała środki zewnętrzne i realizowała projekty:

  •  „Lokalna akademia aktywności”, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu przeszkolono 50 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru funkcjonowania LGD z zakresu realizacji projektów, wyłoniono z każdej grupy po 2 liderów, którzy wzięli udział w zajęciach mających na celu wyposażenie ich w praktyczne umiejętności, niezbędne do zarządzania projektami oraz realizację mikro – projektów – każda grupa uczniów wykorzystała kwotę 1200, 00 zł na realizację własnego pomysłu – mikro – projektu, który angażował wszystkich uczestników, dając im możliwość aktywnego działania w celu rozwiązania, wcześniej zdefiniowanych, konkretnych problemów młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej. Projekt był realizowany ze środków FIO.
  •  „Nowi na Szlaku” – w ramach przedsięwzięcia zrealizowano w sumie 4 panele szkoleniowe dla 10 osób bezrobotnych z obszaru gminy Parczew. Głównym zadaniem było przeprowadzenie kursu gastronomicznego „Jagiellońskie smaki i przysmaki”, na którym przygotowywano tradycyjne potrawy i napoje. W ramach warsztatów „Kuźnia optymizmu” uczestnicy zdobyli umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Dodatkowo zorganizowano spotkania ze stylistą i fryzjerem, aby poprawić wizerunek osobisty uczestników projektu oraz objęto ich indywidualnym doradztwem zawodowym i psychologicznym. Na zakończenie odbył się „Kiermasz umiejętności” celem zaprezentowania kwalifikacji nabytych w trakcie trwania projektu. Na spotkanie zaproszono pracodawców z branży gastronomicznej oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Projekt był realizowany ze środków EFS.
  • „Skuteczne organizacje pozarządowe” – projekt szkoleniowy dla 26 przedstawicieli NGO z zakresu promocji, zarządzania i pozyskiwania środków finansowych, którego celem było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Projekt był realizowany ze środków FIO.