Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1. Organizator naboru wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21 – 200 Parczew, KRS 0000318185, NIP 539-149-57-05

2. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

 1. Termin składania wniosków: od 13 listopada 2023 r. do 27 listopada 2023 r. w godzinach 8.00 – 15.30.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” mieszczącego się przy ul. Siemieńskiej 18, 21 – 200 Parczew.
 3. Wnioskodawca składa wniosek w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Jagiellońska Przystań”.

3. Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

78 209,75 EUR (312 839,00 PLN)

Limit wskazany w ogłoszeniu jest przeliczony na PLN po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

4. Zakres tematyczny:

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 5 lub 6 lub 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.) na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.1 JAGIELLOŃSKA GOŚCINNOŚĆ – liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno – rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR.

5. Forma wsparcia, wartość oraz intensywność pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji:

 • całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł,
 • intensywność pomocy wynosi do 100%.

6. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016 – 2022.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

7. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 32 pkt

8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowią:

 1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (w odniesieniu do których jest to wymagane).

9. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy), przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Nabory ogłoszone.

10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz umowy, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z załącznikami, procedura oceny i wyboru operacji, opis kryteriów wyboru operacji oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki załączono do niniejszego ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Nabory ogłoszone.

1). Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 – otwórz

2). Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – otwórz
 • Informacja dla nabywcy następcy (pdf) – otwórz

3). Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa 19.2 inne (pdf) – otwórz
 • Umowa 19.2 inne (docx) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 3 kary umowa (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary umowa (docx) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary umowa (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary umowa (docx) – otwórz
 • Załącznik 5 IMRB_IPRO 19.2 (pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 IMRB IPRO 19.2 (docx) – otwórz
 • Załącznik 6​ Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​ (pdf) – otwórz
 • Załącznik 6​ Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​ (docx) – otwórz
 • Załącznik 7​ Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​ (pdf) – otwórz
 • Załącznik 7​ Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​ (docx) – otwórz
 • Załącznik 8​ Oświadczenie​_współwł​_umowa​ (pdf) – otwórz
 • Załącznik 8​ Oświadczenie​_współwł​_umowa​ (docx) –otwórz
 • Załącznik 9​ Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​ (pdf) – otwórz
 • Załącznik 9​ Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​ (docx) – otwórz
 • Załącznik 10​ RODO​_umowa​ (pdf) – otwórz
 • Załącznik 10​ RODO​_umowa​ (docx) – otwórz

4). Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne (pdf) – otwórz
 • Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr​ 3​ Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik​ nr​ 4​ Oświadczenie​_małżonka (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr​ 5​ Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6​ Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr​ 7​ Deklaracja​_małżonka (pdf) – otwórz

5). Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (xlsx) – otwórz
 • Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących (pdf) – otwórz
 • Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) –otwórz

6). Klauzule RODO

 • Klauzule -19.2 – otwórz
 • Klauzule – do karty wkładu rzeczowego – otwórz
 • Klauzule – do list obecności –otwórz

7). Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” –otwórz

8). Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz

9). Kryteria wyboru operacji – otwórz

10). Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

 

 

Data publikacji: 27.10.2023 r.