Konsultacje społeczne – II etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia wypracowane propozycje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022, Planie działania – zał. nr 3 do LSR i Budżecie LSR – zał. nr 4 do LSR. Celem aktualizacji jest zwiększenie limitu środków na realizację projektów współpracy i uwzględnienie ich w planie działania. Proponowane zapisy niezbędnych zmian wyróżniono kolorem żółtym (str. 37, 39, 41, 70, 73).

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać drogą elektroniczną (biuro@lgdparczew.pl), osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew w terminie do 21 czerwca br. do godz. 12.00

Zarząd dodatkowo przedstawia propozycje zmian w Statucie LGD „Jagiellońska Przystań”, które planowane są do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu Członków w dniu 22.06.2017 r.

Statut Stowarzyszenia

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań