Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 22.06.2017 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie (ul. Warszawska 24), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”. W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin zebrania tj. 22.06.2017 roku o godzinie 14.15.
Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.;
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.;
 • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 1. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju po konsultacjach społecznych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Przedstawienie zmian w Statucie LGD „Jagiellońska Przystań”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie LGD.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.