Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022 oraz w zakresie aktualizacji Planu działania – zał. nr 3 do LSR i Budżetu LSR – zał. nr 4 do LSR. Celem aktualizacji jest zwiększenie limitu środków na realizację projektów współpracy i uwzględnienie ich w planie działania. Propozycje zmian zaznaczono kolorem żółtym (str. 37, 39, 41, 70, 73).

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 12 czerwca br. osobiście w biurze LGD „Jagiellońska Przystań” ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – 06.2017