Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” zawiadamia, że w dniu 26.01.2017 r. o godz. 9.00 w Biurze LGD przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD w terminie 5.12.2016 – 21.12.2016.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD w terminie 5.12.2016 – 21.12.2016.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w odniesieniu do wyników tej weryfikacji.
 7. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
 8. Losowanie oceniających operacje.
 9. Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie decyzji o wyborze operacji.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.