Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 1. Organizator naboru wniosków:

          Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, KRS 0000318185, NIP 539-149-57-05

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:
 • Termin składania wniosków: od 28 sierpnia 2023 r. do 11 września 2023 r. w godzinach 8:00 – 15:30
 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” mieszczącego się przy ul. Siemieńskiej 18, 21 – 200 Parczew.
 • Wnioskodawca składa wniosek w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Jagiellońska Przystań”.
 1. Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

          50 000,00 EUR (200 000,00 PLN)

          Limit wskazany w ogłoszeniu jest przeliczony na PLN po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

 1. Zakres tematyczny:

”Podejmowanie działalności gospodarczej”

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2
lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.), tj. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;

na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.1.1 INNOWACYJNI W BIZNESIE – liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

 1. Forma wsparcia, wartość premii oraz intensywność pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie premii w wysokości 25 000,00 EUR (100 000,00 zł) – wymagany wkład własny, co najmniej 10%

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
  • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
  • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
  • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
  • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016 – 2022.
  • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 1. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 32 pkt

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowią:
  • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (w odniesieniu do których jest to wymagane).
 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy), przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Nabory ogłoszone.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz umowy, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z załącznikami, procedura oceny i wyboru operacji, opis kryteriów wyboru operacji oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki załączono do niniejszego ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Nabory ogłoszone.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 – otwórz

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – otwórz
 • Informacja dla nabywcy następcy (pdf) – otwórz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

3. Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Tabele finansowe_Biznesplan (xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) – otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (xlsX) – otwórz
 • Załącznik nr 3 IMRB_IRPO (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (docx) – otwórz

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf)- otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie beneficjenta (pdf) – otwórz

6. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (xlsx) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja do wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu (pdf) – otwórz

7.  Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) – otwórz

8. Klauzule RODO

 • Klauzule -19.2 – otwórz
 • Klauzule – do karty wkładu rzeczowego – otwórz
 • Klauzule – do list obecności – otwórz

9. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” – otwórz

10. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz

11. Kryteria wyboru operacji – otwórz

12. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Data publikacji: 14.08.2023 r.