Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 29.09.2022 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie (ul. Warszawska 24), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”.
W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin zebrania tj. 29.09.2022 roku o godzinie 14.15.

            Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwał:
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.;
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2021 r.;
  • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.