Konsultacje społeczne – II etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia propozycje zmian dokumentów Stowarzyszenia, opracowanych w trakcie I etapu konsultacji. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym w następujących dokumentach:

  • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022 – zwiększono wartość wskaźnika produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno – rekreacyjny i społeczny obszaru LSR – str. 39, 40, 68, 69. Środki na powyższe przedsięwzięcie przesunięto ze wskaźnika produktu: liczba wydarzeń/imprez kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię. Proponowane zmiany wynikają z mniejszego zainteresowania potencjalnych beneficjentów składaniem wniosków na tak zwane wydarzenia/imprezy. Jednocześnie organizacje pozarządowe wykazują większe zainteresowanie realizacją projektów infrastrukturalnych.
  • Procedura Oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady – dostosowano do zmienionej ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać drogą elektroniczną (biuro@lgdparczew.pl), osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew w terminie do 20 lutego br. do godz. 12.00.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – 02.2019

Procedura oceny i wyboru operacji

Regulamin Rady