Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w następujących dokumentach:

  • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022 – zwiększono wartość wskaźnika produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno – rekreacyjny i społeczny obszaru LSR – str. 39, 40, 68, 69. Środki na powyższe przedsięwzięcie przesunięto ze wskaźnika produktu: liczba wydarzeń/imprez kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię. Proponowane zmiany wynikają z mniejszego zainteresowania potencjalnych beneficjentów składaniem wniosków na tak zwane wydarzenia/imprezy. Jednocześnie organizacje pozarządowe wykazują większe zainteresowanie realizacją projektów infrastrukturalnych.
  • Procedura Oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady – dostosowano do zmienionej ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 11.02.2019 r. osobiście w biurze LGD „Jagiellońska Przystań” ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl

Dodatkowo zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym osobiście będzie można przedstawić własne uwagi do zaproponowanych zmian. Spotkanie odbędzie się 12.02.2019 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD.

Dokumenty do pobrania:

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Procedura oceny i wyboru operacji – plik pdf

Regulamin Rady – plik pdf