Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego

   W wyniku obrad w dniach 2 – 8 stycznia 2018  r. Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.” powstała wstępna lista wniosków do otrzymania wsparcia.

Zgodnie z § 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku negatywnej oceny (nie uzyskania dofinansowania) Uczestniczce przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosków w terminie nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wyników oceny (procedura odwoławcza opisana w § 3 niniejszego regulaminu). Jednocześnie przypominamy, że wnosząc odwołanie od oceny, Kandydatka powinna powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zostanie przekazana po zakończeniu procedury odwoławczej i zatwierdzeniu listy rankingowej Wniosków.

Mój bizes KOW -lista