Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 20.12.2017 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Parczewie
(ul. Harcerska 8), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”. W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin zebrania tj. 20.12.2017 roku o godzinie 14.15

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022, Procedurze oceny i wyboru operacji, Regulaminie Rady oraz w Kryteriach wyboru operacji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. zmian.
  6. Odwołanie członków Rady LGD „Jagiellońska Przystań” oraz podjęcie uchwały o ich odwołaniu.
  7. Wybór członków Rady LGD „Jagiellońska Przystań” oraz podjęcie uchwały o ich wyborze.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.