Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w następujących dokumentach:

  • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022 – dostosowano wskaźniki do obowiązujących wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 sierpnia 2017 r. w zakresie monitoringu i ewaluacji – str. 39-40, 69-72;
  • Procedura Oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady – dostosowano do obowiązujących wytycznych nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2017 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania, przez lokalne grupy działania, zadań związanych z realizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • Kryteria wyboru operacji.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 5.12.2017 r. osobiście w biurze LGD „Jagiellońska Przystań” ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl

Dodatkowo zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym osobiście będzie można przedstawić własne uwagi do zaproponowanych zmian. Spotkanie odbędzie się 6.12.2017 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD.

Załączniki:

Procedura oceny i wyboru operacji

Regulamin Rady

Zał. nr 1 do Procedury … – Karta oceny zgodności wniosku z LSR

Zał. nr 2 do Procedury … – Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Kryteria wyboru operacji

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – 12.2017