Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1. Organizator naboru wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21 – 200 Parczew, KRS 0000318185, NIP 539-149-57-05

2. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

1. Termin składania wniosków: od 14 listopada 2022 r. do 28 listopada 2022 r. w godzinach 8.00 – 15.30.
2. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” mieszczącego się przy ul. Siemieńskiej 18, 21 – 200 Parczew.
3. Wnioskodawca składa wniosek w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Jagiellońska Przystań”.

3. Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

60 671,88 EUR (242 687,52 PLN)

Limit wskazany w ogłoszeniu jest przeliczony na PLN po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

4. Zakres tematyczny:

”Rozwijanie działalności gospodarczej”

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2
lit. c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.) tj. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;

na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.1 KRÓLEWSKA JAKOŚĆ – liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

5. Forma wsparcia, wartość oraz intensywność pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych:

  • maksymalna wysokość kwoty pomocy to 242 687,52 zł,
  • intensywność pomocy wynosi do 70%.

6. Warunki udzielenia wsparcia:

1) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2) Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
3) Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
4) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
5) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016 – 2022.
6) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

7. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 32 pkt

8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowią:

1) Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2;
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (w odniesieniu do których jest to wymagane).

9. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy), przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Nabory ogłoszone.

10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz umowy, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z załącznikami, procedura oceny i wyboru operacji, opis kryteriów wyboru operacji oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki załączono do niniejszego ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Nabory ogłoszone.

1) Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 – otwórz
2) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) –otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (pdf) –otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) – otwórz
 • Informacja dla nabywcy następcy (pdf) – otwórz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

3) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe (xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (xlsx) – otwórz
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf) – otwórz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

5)  Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) –otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 3 kary (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary (docx) – otwórz
 • Załącznik 3 A (pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A (docx) – otwórz
 • Załącznik 5 IMRB IPRO (pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 IMRB IPRO (xlsx) – otwórz
 • Załącznik 6 oświadczenie o wyrażeniu zgody (pdf) – otwórz
 • Załącznik 6 oświadczenie o wyrażeniu zgody (docx) – otwórz
 • Załącznik 7 oświadczenie małż rozdziel (pdf) – otwórz
 • Załącznik 7 oświadczenie małż rozdziel (docx) – otwórz
 • Załącznik 8 oświadczenie współwł (pdf) – otwórz
 • Załącznik 8 oświadczenie współwł (docx) – otwórz
 • Załącznik 9 deklaracja małżo współwł (pdf) – otwórz
 • Załącznik 9 deklaracja małżo współwł (docx) – otwórz
 • Załącznik 10 RODO (pdf) – otwórz
 • Załącznik 10 RODO (docx) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – otwórz
 • Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących (pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (xlsx) – otwórz
 • Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (xlsx) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (pdf) – otwórz

7) Klauzule RODO

 • Klauzule -19.2 – otwórz
 • Klauzule – do karty wkładu rzeczowego – otwórz
 • Klauzule – do list obecności – otwórz

8) Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” –otwórz

9) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz

10) Kryteria wyboru operacji – otwórz

11) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

 

Data publikacji: 26.10.2022 r.