Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 1. Organizator naboru wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:
 • Termin składania wniosków: od 12 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r. w godzinach 7.30 – 15.30.
 • Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”,
  Harcerska 8, 21 – 200 Parczew.
 • Wnioskodawca składa wniosek osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w 2 egzemplarzach, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 1. Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 500 000, 00 zł
 2. Zakres tematyczny:

”Podejmowanie działalności gospodarczej”

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2
lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.) na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.1.1 INNOWACYJNI W BIZNESIE – liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

 1. Forma wsparcia, wartość premii oraz intensywność pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie premii w wysokości 100 000,00 zł. – wymagany wkład własny, co najmniej 10%

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016 – 2022.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 1. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Ogłoszone.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 32 pkt

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowią:
 • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (w odniesieniu do których jest to wymagane).
 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy), przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Ogłoszone.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz umowy, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z załącznikami, procedura oceny i wyboru operacji, opis kryteriów wyboru operacji oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki załączono do niniejszego ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Ogłoszone.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 – otwórz

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – otwórz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –otwórz

3. Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) – otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

6. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” –otwórz

7. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz

8. Kryteria wyboru operacji – otwórz

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

 

 

Data publikacji: 22.02.2018 r.