Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

            Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 16 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 11.06.2024 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie (ul. Warszawska 24), odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”. W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin zebrania tj. 11.06.2024 roku o godzinie 14.15

            Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 6. Podjęcie uchwał:

  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 r.,
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.,
  • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu pracy Zarządu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na kadencję 2024 – 2028 i podjęcie stosownej uchwały.
 4. Wybór Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na kadencję 2024 – 2028 i podjęcie stosownej uchwały.
 5. Wybór Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na kadencję 2024 – 2028 i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.