Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022. Zmiany wynikają z konieczności aktualizacji budżetu w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 30.09.2022 r. osobiście w biurze LGD „Jagiellońska Przystań” ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań_09.2022