Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-20222. Zmiany wynikają z możliwości zwiększenia budżetu działania LEADER i ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4). Zarząd LGD planuje przeznaczyć dodatkowe środki na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i społecznej obszaru LGD, organizację wydarzeń/imprez kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię oraz na operacje polegające na tworzeniu nowych przedsiębiorstw. Propozycje zmian zostały zamieszczone na stronie internetowej www.lgdparczew.pl