Bezzwrotne pożyczki dla stowarzyszeń, klubów sportowych, OSP

Organizacje pozarządowe (NGO) mogą jeszcze skorzystać z bezzwrotnych pożyczek do 5 tys. zł

Z umarzalnych pożyczek Tarczy Antykryzysowej 4 mogą skorzystać m.in. NGO, stowarzyszenia jst, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, OSP i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 10% przychodu za rok 2019. Warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Do spełnienia tego wymogu wystarczy, by działalność gospodarcza lub statutowa nie była zawieszona w dniu 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Organizacja pozarządowa nie musi wykazywać żadnego spadku obrotów z działalności czy utraty dochodów. Wprowadzone jednak zostało kryterium przychodu – maksymalnie 100 000 zł w poprzednim roku bilansowym. Informację składamy w formie oświadczenia, we wniosku o pożyczkę.

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności (statutowej lub gospodarczej) przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez dodatkowych wniosków.

Wniosek o pożyczkę z Tarczy Antykryzysowej dla NGO składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy np. w Parczewie do 31 grudnia, w formie elektronicznej lub papierowej.

Więcej w tym niezbędne dokumenty tu: https://parczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Podstawa prawna: art. 15 zzda Tarczy Antykryzysowej: W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.