Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022. Zmiany wynikają z możliwości zwiększenia budżetu LSR. Dodatkowe środki będą pochodzić z różnic kursowych EURO. Wyższy kurs EURO sprawia, że budżet LSR przeliczony na nowo w złotówkach, jest większy niż na początku okresu wdrażania Strategii. Zarząd LGD planuje przeznaczyć dodatkowe środki na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i społecznej obszaru LGD. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia budżetu na realizację tzw. projektów współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 09.12.2020 r. osobiście w biurze LGD „Jagiellońska Przystań” ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – 12.2020