Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 1. Organizator naboru wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:
 • Termin składania wniosków: od 21 września 2020 r. do 5 października 2020 r. w godzinach 7.30 – 15.30.
 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” mieszczącego się przy ul. Harcerskiej 8, 21 – 200 Parczew.
 • Wnioskodawca składa wniosek w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „Jagiellońska Przystań”.
 1. Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 584 835, 00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych).
 2. Zakres tematyczny:

”Rozwijanie działalności gospodarczej”

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2
lit. c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.) tj. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;

na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.1 KRÓLEWSKA JAKOŚĆ – liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

 1. Forma wsparcia, wartość oraz intensywność pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych:

 • maksymalna wysokość kwoty pomocy to 194 945,00 zł,
 • intensywność pomocy wynosi do 70%.
 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016 – 2022.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

 1. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 32 pkt

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowią:
 • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (w odniesieniu do których jest to wymagane).
 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy), przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Nabory ogłoszone.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz umowy, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z załącznikami, procedura oceny i wyboru operacji, opis kryteriów wyboru operacji oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki załączono do niniejszego ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków/Nabory ogłoszone.

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 – otwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – otwórz
  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) – otwórz
  Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) –otwórz
  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (xlsx) –otwórz
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) –otwórz
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz
 3. Biznesplan (wersja 3z)
  Biznesplan (pdf) – otwórz
  Biznesplan (docx) – otwórz
  Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – otwórz
  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) – otwórz
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  Oświadczenie (pdf) – otwórz
  Oświadczenie (xlsx) – otwórz
  Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
 5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
  Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
  Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) –otwórz
  Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
  Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) – otwórz
  Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) –otwórz
  Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z – otwórz
 6. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
  Wniosek o płatność (pdf) –otwórz
  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) –otwórz
  Wniosek o płatność (xlsx) –otwórz
  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (xlsx) –otwórz
  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) –otwórz
  Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (xlsx) – otwórz
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
 7. Klauzule RODO
  Klauzule -19.2 –otwórz
  K
  lauzule – do karty wkładu rzeczowego – otwórz
  Klauzule – do list obecności – otwórz
 8. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” –otwórz
 9. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR –otwórz
 10. Kryteria wyboru operacji – otwórz
 11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki –otwórz

Data publikacji: 27.08.2020 r.