Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 09.06.2020 roku o godzinie 14.00 w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie (ul. Spółdzielcza 7), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”. W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin zebrania tj. 09.06.2020 roku o godzinie 14.15

            Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.;
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.;
 • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania samodzielnie zmian w całości treści LSR na lata 2016 – 2022.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2020 – 2024:
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.