INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania : „Jagiellońska Przystań” zawiadamia, że w dniu 05.11.2019 r. o godz. 9:30 w Biurze LGD przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD w terminie 16 – 30. 09.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD.
6. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w odniesieniu do wyników tej weryfikacji.
8. Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
9. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
10. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach będących w kompetencji Rady.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.