Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 12.06.2019 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie (ul. Warszawska 24), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”. W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin zebrania tj. 12.06.2019 roku o godzinie 14.15

            Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w LSR.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.