Ogłoszenie – nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”
21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 83 354 37 34
 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji:

 

 Zakres obowiązków:

 1. Organizacja naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR) zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w tym: przygotowywanie wniosku o uzgodnienie terminu naboru z Zarządem Województwa, przygotowywanie posiedzenia Rady, przygotowanie dokumentacji, obsługa posiedzeń Rady, przygotowanie korespondencji związanej z naborem oraz dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 2. Świadczenie doradztwa w ramach przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.
 3. Obsługa potencjalnych beneficjentów, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień,  przyjmowanie składanych przez mieszkańców wniosków i postulatów dotyczących wdrażania LSR.
 4. Prowadzenie ewidencji udzielonego doradztwa.
 5. Prowadzenie działań komunikacyjnych w ramach realizacji LSR.
 6. Organizacja prac związanych z realizacją zadań LGD w ramach aktywizacji.
 7. Prowadzenie szkoleń, spotkań informacyjnych dla beneficjentów LGD.
 8. Realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy:

                – doradztwo,
                – prowadzenie ewidencji,
                – projekt współpracy,
                – szkolenia i spotkania,
                – organizacja prac związanych z aktywizacją.

 1. Bieżące monitorowanie realizowanych zadań w ramach wdrażanej LSR.
 2. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i raportów.
 3. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów.
 4. Realizacja projektów Stowarzyszenia.
 5. Przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD.
 6. Realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.
 7. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem internetu.
 8. Udział w różnego rodzaju naradach, szkoleniach, uroczystościach i imprezach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 9. Udział w innych pracach wynikających z zadań LGD.
 10. Obsługa organizacyjna posiedzeń wszystkich organów Stowarzyszenia.
 11. Przygotowanie/aktualizacja LSR.
 12. Inne zadania zlecone przez Kierownika Biura lub Prezesa Zarządu.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe.
Praktyka zawodowa: co najmniej 2 – letni staż pracy.
Wymagania konieczne:

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy unijnych,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE lub krajowych,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe i umiejętności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata ubiegającego się o pracę w Lokalnej Grupie Działania „Jagiellońska Przystań” dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat. Planowany termin zatrudnienia: od 1.05.2019 r.

Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe i umiejętności winne być podpisane czytelnie na każdej stronie przez składającego je kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” (21-200 Parczew, ul. Harcerska 8) w terminie od 11.04.2019 r. do 19.04.2019 r., do godz. 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpłynięcia dokumentów) w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem adresu zamieszkania kandydata aplikującego wraz z telefonem (wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną).
  Aplikacje niekompletne lub niedostarczone w terminie nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane i zostaną zniszczone po zakończenia naboru.
   Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej (na podstawie oceny złożonych dokumentów) zostaną poinformowane o jej terminie telefonicznie. Dopuszcza się dodatkowo przeprowadzenie wśród kandydatów testów kwalifikacyjnych oceniających wiedzę i kompetencje.
   Informacja o wyniku rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań” niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia kandydata dot. przetwarzania danych osobowych.
 2. Klauzula informacyjna.