Konsultacje społeczne – II etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia propozycje zmian dokumentów Stowarzyszenia, opracowanych w trakcie I etapu konsultacji. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym w następujących dokumentach:

  • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022 – dostosowano wskaźniki do obowiązujących wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 sierpnia 2017 r. w zakresie monitoringu i ewaluacji – str. 39-40, 59, 68-71;
  • Procedura oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady – dostosowano do obowiązujących wytycznych nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2017 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania, przez lokalne grupy działania, zadań związanych z realizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • Kryteria wyboru operacji.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać drogą elektroniczną (biuro@lgdparczew.pl), osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew w terminie do 19 grudnia br. do godz. 12.00.

Załączniki:

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – 12.2017

Regulamin Rady

Procedura oceny i wyboru operacji

Zał. nr 1 do Procedury … – Karta oceny zgodności wniosku z LSR

Zał. nr 2 do Procedury … – Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Kryteria wyboru operacji