Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”.

Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria:

 • odbiorczyniami wsparcia mogą być kobiety z wyłączeniem kobiet, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

 

 • zamieszkują na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz miasta Biała Podlaska,
 • w dniu przystąpienia do projektu maja ukończone 30 lat,
 • kobiety, które posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:
 1. osoba bezrobotna
 2. osoba nieaktywna zawodowo,
 3. korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Priorytetowo będą kobiety (dodatkowe punkty na etapie oceny formularzy rekrutacyjnych):

 1. Zamieszkujące tereny wiejskie,
 2. z niepełnosprawnościami,
 3. zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,
 4. Osoby zamierzające utworzyć dodatkowe miejsca pracy w sektorach białej i/lub zielonej gospodarki – sektor białej gospodarki oznacza to, że uczestniczka projektu zamierza prowadzić działalność gospodarczą w sektorach związanych z leśnictwem, ochroną zdrowia, farmaceutycznych, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych. Sektor zielonej gospodarki oznacza to, że uczestniczka projektu zamierza prowadzić działalność gospodarczą w sektorach związanych z transportem zbiorowym , odnawialnymi źródłami energii, budownictwem i gospodarką odpadami. W obu przypadkach osoby zamierzają zatrudnić na umowę o pracę co najmniej jednego pracownika, który wykonywać będzie czynności związane z tą branżą.

W ramach projektu Uczestniczkom Projektu oferujemy bezpłatnie:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

Doradztwo  obejmujące 8 godz. indywidualnych spotkań z doradcami w tematyce dostosowanej do potrzeb Uczestniczki Projektu – zgodnie z przeprowadzoną analizą i diagnozą potrzeb doradczych.

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości obejmujące zagadnienia związane z zakładaniem firmy, jej prowadzaniem, podatkami, zatrudnianiem personelu, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, marketingiem, przygotowaniem biznesplanu. Zajęcie dostosowane będą do poziomu posiadanej wiedzy przez Uczestniczki Projektu dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej – poziom podstawowy.

W ramach szkolenia ciepły posiłek w trakcie szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi po zakończeniu kursów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci:

Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 40 uczestniczek  w wysokości do 22 932,00 zł.

W celu zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia Uczestniczka projektu zobowiązana jest do  zapewnia środków własnych w wysokości co najmniej 2 procent wartości przyznanej dotacji (max. 459 zł).

Wsparcie pomostowe:

Podstawowe wsparcie pomostowe – w wysokości 1 850,00 zł/m-c dla 40 osób (wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.

Przedłużone wsparcie pomostowe – 1 850,00 zł/m-c dla 10 osób (wypłacane przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.

Szkolenia obejmujące m.in.:

 1. Jakość obsługi klienta
 2. Przepływy pieniężne czyli jak zaplanować i utrzymywać płynność finansową firmy
 3. Kobiety w przedsiębiorczości i zarządzaniu
 4. Negocjacje w biznesie
 5. Programy pomocowe dla firm

Każda z uczestniczek będzie mogła skorzystać z dwóch 16 godz. szkoleń tematycznych.

Doradztwo biznesowe – 4 godz. z tematyki dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestniczki.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji

Zał.1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał. 3 Wykaz działalności

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Projektu oraz na stronach internetowych:

ProjektHub sp. z o.o. /Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju

 1. Księcia Witolda 19/24 (przy LIDL), 21-500 Biała Podlaska

tel. 724 600 303, 725 520 202

www.projekthub.pl

www.bsrr.pl

e-mail:info@bsrr.home.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”

 1. Harcerska 8, 21-200 Parczew

tel. 83 354 37 34

www.lgdparczew.pl

email: biuro@lgdparczew.pl