UWAGA !!!

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości informujemy, że w ogłoszeniach od nr 2/2016 do nr 7/2016 w punkcie 4. Forma wsparcia podano informację o intensywności pomocy: „intensywność pomocy wynosi 70%” oraz „intensywność pomocy wynosi 100%”. Zgodnie z Kryteriami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2016 – 2020 przez Stowarzyszenie LGD „Jagiellońska Przystań” premiowane będą operacje, które zakładają wniesienie finansowego wkładu własnego lub wniesienie większego wkładu własnego niż minimalny, określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W celu doprecyzowania podanej informacji wyjaśniamy, że intensywność pomocy wynosi  do 70% lub do 100%.