Ogłoszenie nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit 500 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2
lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.) na operacje w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 INNOWACYJNI W BIZNESIE.

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 5 grudnia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. w godzinach 7.30 – 15.30.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew.

 1. Tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

Wniosek należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do samorządu województwa),
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: datę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 1. Forma wsparcia:

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia pomoc ma formę premii w wysokości:

100 000,00 zł. – wymagany wkład własny, co najmniej 10%

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 • Złożenie wniosku w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016 – 2022.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
 1. Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku udostępniono poniżej

Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 40 punktów.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (w odniesieniu do których jest to wymagane).

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia – (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016) – udostępniono poniżej.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz umowy, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” wraz z załącznikami, procedura oceny i wyboru operacji, opis kryteriów wyboru operacji oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono poniżej:

1). Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 – otwórz

2). Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – wersja 2z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz

3). Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) – otwórz

4). Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz

5). Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) – wersja 2z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf)- wersja 2z – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

6). Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań” – otwórz

7). Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz

8). Kryteria wyboru operacji – otwórz

9). Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

 

 

Data publikacji: 18.11.2016 r.