Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 3.11.2016 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”. W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania tj. 03.11.2016 roku o godzinie 14.15.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zmian w procedurach oceny i wyboru operacji po konsultacjach społecznych.
  5. Przedstawienie zmian w Planie działania – zał. nr 3 do LSR.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. zmian.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.