Konsultacje społeczne – II etap

logo_lgdjp   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia propozycje zmian
w procedurach oceny i wyboru operacji, które dostosowano do wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2016 r. – Wytyczne nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych
z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w zakresie aktualizacji Planu działania – zał. nr 3 do LSR. Proponowane zapisy niezbędnych zmian wyróżniono kolorem żółtym. Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać drogą elektroniczną (biuro@lgdparczew.pl), osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew w terminie do 3 listopada br. do godz. 12.00

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

Załącznik nr 1 do regulaminu Rady LGD procedura wyboru operacji

Lokalna strategia rozwoju LGD Jagiellońska Przystań

Karta wstępnej oceny wniosku

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru