Konsultacje społeczne I etap

logo_lgdjpZarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie dostosowania procedur oceny i wyboru operacji do nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2016 r. – „Wytyczne nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,, oraz w zakresie aktualizacji Planu działania – zał. nr 3 do LSR. Wnioski składają członkowie organów stowarzyszenia (Zarząd i Rada) oraz Biuro LGD. Propozycje zmian, zgodnie z procedurą aktualizacji zawartą w LSR „Jagiellońska Przystań”, zostaną następnie upublicznione za pomocą strony internetowej LGD www.lgdparczew.pl z możliwością składania uwag w terminie 7 dni.